MENU

Home

Veelgestelde vragen

Contact

Blog

Geslaagden

Boek een proefles

R

Word rij-instructeur!

Privacybeleid Verkeersschool Kennedy

Verkeersschool Kennedy hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Verkeersschool Kennedy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Verkeersschool Kennedy zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Verkeersschool Kennedy

Rijnstraat 90
1079 HM Amsterdam
Tel. 020 – 644 4302
E-mail: info@verkeersschoolkennedy.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Verkeersschool Kennedy verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Verwerking van inschrijvingen op rijlessen of theoriecursussen.
  • Opname in klantenbestand t.b.v. het versturen van nieuwsbrieven.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

  • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, verstrekken wij niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Verkeersschool Kennedy bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, – in geval van bestellingen – en op jouw verzoek verwijdering van de persoonsgegevens uit het klantenbestand.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

Gegevens staan opgeslagen in een digitaal bestand en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heb je het recht de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Wij kunnen jou logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!